OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.05.2022 20:10:06 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Rôzne

 

ROZPIS RODÍN NA UPRATOVANIE KOSTOLA V MENGUSOVCIACH:

Rok 2021:

Júl                         r. Šalingová 98, Saunders 175, Rožárová 97

August                   r. Stromková 101, Gallová 107, Slivková 108          

September            r. Šalingová 52, Basariková 73, Pichnarčíková 118                       

Október                 r. Šalingová 139, Konkoľová 140, Šalingová 141     

November             r. Jarošová 43, Jarošová 185, Froncová 193

December             r. Gallová 50, Šoltisová 68, Holmoková 117 

 

Rok 2022:

Január                   r. Gallová 131, Šoltisová 104, Hájná 168      

Február                 r. Šoltisová 69, Skokanová 192, Šuligová 147

Marec                   r. Bodnárová 149, Stromková 88, Krejnusová 56 

Apríl                      r. Šándorová 57, Vojčíková, Michaláková 100

Máj                       r. Repčíková 48, Štrauchová 25, Novotná 49         

Jún                        r. Gallová 59, Alexajová 137, Gallová 122

Júl                         r. Basariková 197, Šoltisová 202

 

Večera Pánova

 
Sviatosťou zmierenia je svätá Večera Pánova, ktorú ev. cirkev využíva ako prostriedok Božej milosti. Ustanovená bola Pánom Ježišom Kristom a On sám stanovil aj jej viditeľné znaky. Slová ustanovenia máme v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša 26. kapitola 26-28: „ Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: „ Pite z neho všetci! Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ paralela je aj 1.Korintským 11, 23-25, zatiaľ čo sú sviatosťou krstu svätého začleňovaní do Kristovej cirkvi, Večera Pánova je pokrmom a nápojom na posilnenie viery. Je pokrmom a nápojom pre večný život. Prisluhuje sa podľa rozkazu Pána Ježiša pod obojím spôsobom (chlieb a víno). Slúži na pestovanie jedinej Kristovej cirkvi a spoločenstve kresťanov v celom svete. Zároveň je pripomenutím pamiatky Pánovej smrti za náš hriech. Je aj pomocou pre konkrétny život veriaceho v spoločenstve iných veriacich. Je viditeľným, oživujúcim spojením veriaceho človeka s Pánom Bohom- v tomto zmysle je nenahraditeľným a maximálne potrebným prostriedkom vedúcim ku konečnému víťazstvu.Ku Večeri Pánovej máme pristupovať po zmierení s ľuďmi,napravením neprávostí,odpustením vinníkom,...a nie len formálne.
 
Večere Pánovej sa môžu zúčastniť konfirmovaní členovia cirkevného zboru ako aj iní kresťania.. Pristupovanie k Večeri Pánovej je osobnou požiadavkou veriaceho, ktorá vychádza z toho, že tu dochádza k najlepšiemu stretnutiu s Pánom Ježišom. Večera Pánova je prisluhovaná pravidelne na službách Božích v chrámoch, - v advente, na začiatku Nového roka, v pôste, v nedeľu pokánia.... Večeru Pánovu môžeme prislúžiť aj v domácnosti s rovnakým cieľom- na posilnenie viery, odpustenie hriechov a upevnenie jednoty cirkvi. V tomto súvise treba zároveň hovoriť o potrebe schádzať sa v domácom kruhu pri Večeri Pánovej. Takéto spoločenstvo znamená aj určité zavŕšenie duchovného života v rodine. Táto možnosť je však málo využívaná. Je to isto aj preto, že domáce pobožnosti prestali existovať a tak sa stratila aj možnosť prislúženia Večere Pánovej v domácnosti. Dnes sa s predstavou Večere Pánovej v domácnosti spája predstava tzv. „posledného pomazania“. Večera Pánova v domácnosti však v žiadnom prípade nie je poslednou službou cirkvi človeku, keby aj ležal na smrteľnom lôžku. Je posilnením viery človeka. Večera Pánova je najväčším sviatkom kresťanského spoločenstva, najlepšou možnosťou spojiť sa osobne s našim Pánom a tak sa uistiť o tom, že sme boli zachránení z otroctva hriechu a smrti. Využívanie tohto daru je preto tiež hlavným poznávacím znamením života kresťanského spoločenstva alebo osobného života viery jednotlivca. Funkciu prípravného aktu Večere Pánovej plní v súčasnosti v našej liturgickej časti spoveď. Pri nej odpovedajú všetci ľudia, ktorí pristupujú k Večeri Pánovej na spovedné otázky naraz, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Spovedá sa pri nej človek Bohu, podmienkou nie je ušná spoveď kňazovi. Tá nie je vylúčená, nie je však povinná! Spoveď má podnecovať ku viere a pre Večeru Pánovu je práve viera v Božiu milosť pravou podmienkou a teda povzbudenie vo viere je prípravou pre prijatie Večere Pánovej.
 
 
Krst svätý
 
Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým, za týchto podmienok.
 
(1)     Krst detí (dojčiat)
a)       O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier (farár) je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, čí sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne zosobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pre krstom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení (konfirmovaní) a ich manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov nebude pokrstený, a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov (alebo pestúnov, vychovávateľov) písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych prípadoch udelí výnimku príslušný senior.
b)       V prípade, že krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
c)       Krstní rodičia majú byť zásadne ev. a. v. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov - krstných rodičov aj cirkevne zosobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným rodičom nemôže byť ten, kto nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného rodiča ev. a. v. nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej stránke za krstných rodičov z ev. a. v. cirkvi možno prijať člena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú horeuvedené predpoklady, navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.
d)       Pri krstne detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.
e)       Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia a krstní rodičia dieťaťa. S ich neprítomnosťou možno súhlasiť len z veľmi vážnych dôvodov.
f)         Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako zastupujúcich.
g)       Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne o cirkevnom sobáši.
h)       Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.
 
(2)     Krst detí do konfirmačného veku
a)       Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste detí (dojčiat).
b)       Analogicky platia podmienky pre krstných rodičov ako pri krste detí - dojčiat.
c)       V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví dieťa ku krstu primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti v krste.
d)       Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy (s ostatnými konfirmandmi) a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.
 
(3)     Krst mládeže a dospelých
a)       Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky).
b)       Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.
 
(4)     Miesto krstu
Krstiť treba zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo závažných dôvodov možno krstiť aj v zborovej miestnosti, alebo na inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa možno krstiť aj v nemocnici alebo domácnosti.
Pri takomto krste treba usilovať o prítomnosť aspoň krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je napr. v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem farára nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť pri krste niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu. Pri zápise do matriky zapíše sa ich meno ako zastupujúcich krstných rodičov.
 
(5)     Krsty z iných cirkevných zborov
Zásadne nemožno krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a dospelých). V prípade, že je farár o takú službu požiadaný, je povinný pred krstom vyžiadať si ku krstu súhlas od farára zboru, do ktorého dieťa podľa trvalého alebo prechodného pobytu rodičov patrí (viď CÚ). Po vykonaní krstu zašle farár dáta rodičov, krstných rodičov, dieťaťa s dátumom krstu farárovi patričného zboru na záznam do matriky pokrstených.
Do matriky vlastného zboru (v ktorom bolo dieťa pokrstené) zapíše krst bez poradového čísla. V prípade takéhoto krstu platia rovnako všetky podmienky, ako sú uvedené v bode 1.
 
(6)     Zápis do matriky pokrstených
Zápis do matriky pokrstených je farár povinný vykonať po každom krste so všetkými údajmi, presne podľa rubrík, ktoré matrika vyžaduje. Osobne podpíše zápis krstu v kolónke určenej pre krstiaceho. Zápis má charakter evidencie v rámci pastorálnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.
 
(7)     Svedectvo o krste
Po vykonaní krstu je duchovný pastier (farár) povinný odovzdať rodičom svedectvo o krstne dieťaťa, ako aj o každom vykonanom krste (mládež, dospelí).
Duplikát svedectva o krste na požiadanie stránky vydá farský úrad len v prípade, že nejde o prestup do inej cirkvi, alebo o sobáš v inej cirkvi.
 
(8)     Krst dieťaťa inoveriacich rodičov
Krst dieťaťa inoveriacich rodičov je možný len po predchádzajúcom súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa.
 
 
Evanjelický sobáš
 
(1)     O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava.
 
(2)     Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.
 
(3)     Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.
 
(4)     Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text prísahy (sľubu) uvedený v Agende pre nekresťanského partnera.
 
(5)     Podobný postup sa zachová pri sobáši, aj je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.
 
(6)     Sobášiaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí , manželstva, výchovy detí.
 
(7)     Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.
 
(8)     V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať cirkevný sobáš aj mimo chrámu (zborová sieň a pod.)
 
(9)     Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a pod.
 
(10) Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.
 
(11) Pri konfesijné zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Treba poukázať na všetky úskalia toho, ak by sa nevedeli jednoznačne dohodnúť - aby deti podľa pohlavia nasledovali náboženstvo svojich rodičov.
 
(12) K sobášu kňaza, diakona, poslucháča teológie, ktorý chce konať službu v cirkvi, je potrebný pastorálny rozhovor s jedným z biskupov a súhlas zboru biskupov na základe prehlásenia, že manželstvo nebude prekážkou pri ustanovení kaplána. Manželský partner musí byť ev. a. v. Výnimku povoľuje zbor biskupov.
 
(13) Sobáš rozvedeného kňaza, diakona, alebo i poslucháča teológie povoľuje zbor biskupov.
 
(14) Spolupráca ev. kňaza pri ekumenickom sobáši je možná len na základe medzicirkevných dohôd.
 
(15) Miesto tzv. ohlášok sa odporúča oznámiť zboru konanie sobáša.
 
(16) Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených (pod číslom) uvedie sa v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu; záznam bez poradového čísla v matrike zboru, v ktorom sa sobáš konal. Záznamy zabezpečí sobášiaci farár.
 
(17) Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom (viď Agenda).
 
(18) Každý sobáš (aj požehnanie manželstva) sa zapisuje do zborovej matriky sobášených. O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. Do poznámok sa uvedie, či išlo o sobáš, alebo požehnanie manželstva.
 
(19) O každom sobáši (i požehnaní manželstva) napíše sa osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.
 
(20) ECAV pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.
 
 
 
MODLITBY A BÁSNE
 
Slovo bolo pravým svetlom; všetkým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.
(Jn 1,9-12)

 

R a n n á   m o d l i t b a

 

Ďakujem Ti, Otče môj nebeský, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tejto noci zachránil od každého nebezpečenstva. A  prosím Ťa, ochraňuj ma v tento deň od hriechov a všetkého zlého, aby ti bol milý každý môj skutok i celý môj život. Do tvojich rúk odovzdávam seba, svoje telo, dušu a svojich blízkych. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby sa ma diabol nezmocnil. AMEN.

 

R a n n á   m o d l i t b a

 

Keď deň vstáva, buď Ti  sláva za dobrotu, že si ma vzbudil ku životu

Otče milý, daj mi sily k práci - v boje : ochráň vďačné dieťa svoje. AMEN.

 

R a n n á   m o d l i t b a

 

Z lôžka vstávam, vďaku vzdávam za ochranu, Tebou Bože dokázanú. Za dňa

ma chráň, pred zlým ma bráň, neustále nech tak žijem k Tvojej chvále . AMEN.

 

 

V e č e r n á   m o d l i t b a

 

Ďakujem Ti, Otče môj nebeský, skrze Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, že si ma tohto dňa milostivo ochraňoval. A prosím Ťa, odpusť mi všetky moje hriechy a neprávosti. Ochraňuj ma milostivo aj tejto noci. Do Tvojich rúk odovzdávam seba, svoje telo, dušu a svojich blízkych. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby sa ma diabol nezmocnil. AMEN.

 

V e č e r n á   m o d l i t b a

 

Noc tmie z neba, Bože Teba srdcom hľadám, keď sa s vďakou k spánku skladám. Daj mi snívať, odpočívať od únavy, vzbuď ma ráno v dobrom zdraví. AMEN.

 

V e č e r n á   m o d l i t b a

 

V tmavej noci zavriem oči, budem spať, Bože vo sne chráň ma mocne: v rannom čase daj mi zase v zdraví vstať. AMEN.

 

 

M o d l i t b a   P á n o v a

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje!

Buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame vinníkom svojim!

I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého!

Lebo je Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky! AMEN.

 

 

V i e r a   v š e o b e c n á   k r e s ť a n s k á

Verím v Boha Otca,  všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho. odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a v život večný. AMEN.

 

P r e d   v y u č o v a n í m

Požehnaj nám, Otče z neba, pevnú vôľu, myseľ sviežu, z vernej  práce hojne zdaru.

AMEN.

 

P r e d   j e d e n í m

Ty nás sýtiš Bože vieme, srdečne Ti ďakujeme! Len nám chlieb deň čo deń dávaj a vernú prácu požehnávaj. AMEN.

Žehnaj Bože, tieto dary a zachovaj nás pri zdraví. AMEN.

Príď, Ježiši, drahý hosti, požehnaj, čo si dal z milosti. AMEN.

 

Z a     r o d i č o v

Bože ďakujem Ti za starostlivých rodičov. Prosím Ťa, žehnaj ich život. Nech ich milujem, vážim si ich a vďačne poslúcham. Tým ich poteším a odmením za lásku,

ktorú mi preukazujú. Buď s nimi i s celou našou rodinou. AMEN.

 

Z a   c i r k e v

Bože, daruj cirkvi stále Ducha svojho v každom čase, aby bola k Tebe chvále a nás viedla k večnej spáse. Požehnaj jej kazateľov, by vždy semä rozsievali a v pravdách večných zotrvali. Žehnaj všetky práce, snahy aj nás, Tvoje ratolesti, prosíme Ťa, Pane drahý. AMEN.

 

O s l a v a   t r o j j e d i n é h o   B o h a

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. AMEN.

 

D   E   S   A   Ť           B   O   Ź   Í   CH         P   R   I   K   Á   Z   A   N   Í 

 

  1.   Ja som Hospodin Tvoj Boh ! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

  2.   Nebudeš brať meno Božie nadarmo!

  3.   Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!

  4.   Cti si otca a matku svoju, aby si dlho žil na zemi!

  5.   Nezabiješ!

  6.   Nescudzoložíš!

  7.   Nepokradneš!

  8.   Nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu!

9.   Nepožiadaš dom svojho blížneho!

 

10.   Nepožiadaš ani jeho manželku ani nič, čo je jeho!
 

„AMEN“

Martin Luther, portrétMusíš svoje „Amen“ povedať vždy mocne a nepochybovať, že Boh Ťa určite vo Svojej milosti počuje a povie na tvoju modlitbu „áno“. A pamätaj, že nekľačíš alebo nestojíš pred Bohom sám, ale celé kresťanstvo- všetci pobožní kresťania – pri tebe a ty medzi nimi v spoločnej jednomyselnej modlitbe, ktorou Boh neopovrhuje. Neodchádzaj od modlitby bez toho, že by si nepomyslel alebo nepovedal: naozaj, túto modlitbu Boh vypočul – v tom som si istý a bezpečný; to znamená“ Amen“. Keď verní kresťan prosí: Milý Otče, nech sa stane Tvoja vôľa! – On odpovedá: milé dieťa, áno, tak sa stane napriek celému svetu!

Dr. Martin Luther

O MODLITBE

Modliť sa – to je najťažšia práca; preto je aj veľmi zriedkavá. Lebo veď je to naozaj veľká vec: hovoriť s Bohom! A zaiste veľká vec je aj to, keď On s nami hovorí. Tamto je isteže ťažšie, lebo k tomu pristupuje naša slabosť a nehodnosť, ktoré nás zdržiavajú a odťahujú od úsilia do úzadia, aby sme pamätali: kto som ja, že smiem pozdvihovať svoje oči i ruky k Božskému Majestátu, kde sú anjeli a na pokyn ktorého sa trasie celý svet? Či smiem ja úbohý človek, pred Neho predstúpiť a povedať: toto by som chcel a prosím Ťa, aby si mi to aj dal? ... Preto nie div, že kto sa takto modlí, trasie sa a uteká. Ale viera, ktorá sa drží Božieho milosrdenstva a jeho slová, tá víťazí !

Dr. Martin Luther

LACNÁ A DRAHÁ MILOSŤ

Dietrich Bonhoeffer„Kresťan, ktorý sa utešuje milosťou, ale nenasleduje Krista, dostáva len lacnú milosť ospravedlnenia hriechu, ale nie milosť ospravedlnenia kajúceho hriešnika, ktorý zanechal svoj hriech a obrátil sa.

Lacná milosť je kázeň o odpustení bez pokánia, je to krst bez budovania spoločenstva. Lacná milosť je milosť bez nasledovania, milosť bez kríža.

Drahá milosť naproti tomu je poklad ukrytý na poli. Je drahá, pretože človeka stojí život, je milosť, pretože život dáva. Je drahá, pretože zatracuje hriech, je milosť, pretože hriešnika ospravedlňuje.“

A ďalej sa pýta: Nie je cena, ktorú sme dnes museli zaplatiť kolapsom organizovanej cirkvi, nevyhnutným následkom lacno získavanej milosti? Kde zostal poznatok prvotnej cirkvi, ktorá kedysi pri katechumenáte tak starostlivo strážila hranicu medzi cirkvou a svetom, hranicu drahej milosti?“

D. Bonhoeffer

SOLA FIDE
Reformačné vyznanie Z. Oravcovej

Len skrze vieru - z milosti Tvojej, Pane,
prúd lásky tečie, to sväté požehnanie
na dušu, čo novým čistým rodom dýše.
V milosti lúčoch sa nesie k Tebe bližšie.

Len skrze vieru - bez zásluh mojich, Kriste,
keď zásluhy Tvoje bohaté a čisté
mi plnia srdce nie za peniaze, zmenky.
Prúd milosti Tvojej mohutný je, veľký!

Len skrze vieru, čo daroval si z kríža,
mne rany Tvoje vždy bezpečná sú skrýša -
v nich odpustenie tróni miesto súdu.
Tie záštitou večnou proti hriechu budú!

Len skrze vieru v pokání zveš ma k sebe.
Tu život dávaš v života svojho chlebe -
a prameň prečistý Tvojej krvi steká
Sola Fide, Pane - priamo na človeka!

                        Zlatica Oravcová

Verše o Lutherovej ruži

Chcem verše viť - sa chytám pera,
Lupienky jasu zo symbola.
Jak veľká viera Lutherova,
jak veľká jeho láska bola!
Tú vieru, lásku čerpal z Kríža,
z milosti Boha - z lásky Pána.
Pánova bolesť naša skrýša
a útočišťom Jeho rana.

Kríž leží v srdci purpurovom,
červenej krvi kvapky tečú...
A ruža biela v žití novom!
Už unikli sme nebezpečiu!

Smrť premožená Láskou čistou,
Pán obdarí nás rúchom spásy.
V azúre nebies s Kráľom Kristom
bolesť sa nikdy neohlási!

Prstenec zlatý dookola,
bo z kovov zlato najdrahšie je.
Boh si nás všetkých k žitiu volá,
ó, nie sme, nie sme bez nádeje!

Život s Bohom, to pravé zlato,
A večnosť v Kristu otvorená.
On obdarí nás prebohato:
raduj sa, človek, muž i žena!

                        Zlatica Oravcová

 
 
 
 
 
 
                                                   Pohľadnica Mengusoviec
 
 
 
 
                              

Obrazová príloha

Miroslav Jurčo
 
 
Evanjelický kostol v Mengusovciach
Autor: M.Jurčo 
 
 
Rím.kat kostol v Mengusovciach
Autor: M.Jurčo

Chalúpky v Mengusovciach

Autor: M.Jurčo