OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 06.12.2021 07:22:35 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Oznamy:

Na základe rozhodnutia vlády SR budú od 25.11.2021 až do odvolania naše kostoly z dôvodu zlej pandemickej situácie zatvorené a služby Božie, biblické hodiny a detská besiedka zrušené!

V prípade pastoračnej, alebo inej potreby kontaktujte br.farára.

*********************

Na farskom úrade sú v ponuke kalendáre z Tranoscia na r.2022.

V ponuke sú kalendáre z Tranoscia: Stolový - 4 €, Nástenný - 5,50 €, Tranovský - 5 €, Tesnou bránou (vyd. Vivit) - 3,50 €.
Na fare je aj ponuka rôznych kníh pre deti i dospelých - môžete využiť pre obdarovanie svojich blízkych.
 
**********************
 
Cirkevný príspevok 2021:
Ak by ste chceli uhradiť CP na rok 2021, ktorý je vo výške 10€ na člena, prosím, aby ste ho uhradili najmä spôsobom  uhradenia na účet.
V súrnom prípade sa dohodnite so sestrou pokladníčkou. Ďakujem! 
Cirkevný príspevok skoro v celej výške (10 €) je odvedený (seniorátny príspevok, dištriktuálny príspevok a fond finančného zabezpečenia ECAV). 
Môžete si zriadiť  aj pravidelný mesačný príkaz na účet zboru.
 
***********************
 
Prosba o finančnú pomoc:
Ďakujem za všetky milodary, za to že nezabúdate na náš  cirk. zbor. 
Znovu je možnosť prispieť aj mimoriadnou/covidovou oferou na účet, keďže sa nebudeme môcť stretávať v kostole.
 
Pripájam aj č. ú. častí zboru:
Mengusovce:  SK63 0900 0000 0000 9327 6785  
Lučivná:  SK38 0900 0000 0000 9327 6750 
Štôla:  SK85 0900 0000 0000 9327 6777
 
 
Pozvánka:
 

Festival nádeje – Prochrist 2021

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať každý deň v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba: https://www.youtube.com/channel/UCk_-zDcXlWkwAf0LIiEhfJQ/featured.

 Kvôli lockdownu v našej krajine nie je možné sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Nie je potrebné sa prihlasovať.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)

2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)

3. 12. – Dúfam, lebo som voľný  (Žena pri Jákobovej studni)

4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)

5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)

6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)

7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

 

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku  vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery.
 
 
Online služby Božie:
 
 
 

COVID pravidlá pre cirkevné zbory od 25.11.2021:

https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/covid-pravidla-pre-cirkevne-zbory-od-25-11-2021

 

Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu:

Vážení bratia, vážené sestry, milovaná evanjelická cirkev.
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Žalm 23,4

                  Vzali sme na vedomie, že od 25.11.2021 je vyhlásený v našej krajine celoštátny lockdown. Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zrušením služieb Božích. Sme toho názoru, že duchovný život patrí k esenciálnym potrebám človeka a že služby Božie, hoci aj v redukovanej podobe, mali zostať zachované. Aspoň v režime OP. Zvlášť, keď nevieme, ako dlho bude lockdown trvať.  Podporujeme kroky štátu v snahe obmedzovať šírenie pandémie, ale žiadame aj viac ohľaduplnosti voči vlastným veriacim obyvateľom.  Zároveň konštatujeme, že podľa dostupných serióznych dát, bohoslužobné zhromaždenia neboli a nie sú hlavným zdrojom šírenia nákazy. Naviac vieme, že práve v prostredí cirkví, ktoré je istou časťou verejnosti a médií ostro sledované, sa dbá na prísne dodržiavanie hygienických predpisov účastníkmi zhromaždení. Tiež nás mrzí, že vláda toto rozhodnutie nekomunikovala ani s našou cirkvou, ani s Ekumenickou radou cirkví.

              Sklamaní sme aj z nezodpovednosti značného počtu našich spoluobčanov. Nedodržiavanie a odpor k opatreniam; napádanie a ohováranie tých, ktorí zavádzajú opatrenia aj tých, ktorí ich dodržiavajú, je nepriateľským aktom proti vlastnej krajine; a útoky na lekárov a zdravotnícky personál sú zlým a nebezpečným príkladom správania sa. Odsudzujeme ich. Vyvolávanie a prejavy nenávisti sa stali neospravedlniteľnou módou a životným štýlom príliš veľkej skupiny občanov. Ako cirkev a ako veriaci ľudia máme o to väčší dôvod a záujem na tom, aby sme každý v svojom okolí nie len nevyvolávali napätie a nenávisť, ale aby sme aj aktívne pôsobili pokoj a správali sa zmierlivo a aby sme dodržiavaním opatrení napomáhali uzdraveniu krajiny.

              Vyzývame osobitne Vás, bratia farári a sestry farárky, aby ste ani v tejto zložitej dobe nerezignovali na svoju službu kazateľov evanjelia Pána Ježiša Krista. Využívajte online priestor, ale aj iné možné formy na kontakt so svojimi veriacimi. Povzbudzujte k trpezlivosti, k osobnému prežívaniu viery, napomínajte, vyučujte a prinášajte dobrú správu evanjelia v mori zlých správ okolo nás. Máme čo ponúknuť z Božích darov svojim spoluveriacim. Nezabúdajme tiež jednoduchou diakonickou službou poslúžiť tým, ktorí sú osamelí, starí, nevládni, v nemocniciach, ponúkajte individuálnu pastorálnu starostlivosť (tá je aj v lockdowne možná). Buďte v tom samostatní a vynaliezaví! A zároveň vyzývame aj Vás, bratia a sestry, členovia cirkevných zborov: žiadajte si od svojich duchovných  rozhovory, spovede a prislúženie sviatosti Večere Pánovej. Život cirkvi sa pandémiou nekončí, iba prechádza do inej podoby. Pripomíname, že je možné vykonávať krsty, sobáše a tiež pohreby, aj keď len s obmedzeným množstvom ľudí.

              Mrzí nás ešte jedna vec: Duchovný mimo režimu OTP nemôže v čase lockdownu vykonávať ani tieto spomenuté úkony. Na samotné očkovanie môžeme mať rôzne osobné názory. Ale zvážte si: Sme hrdí na predkov, ktorí všetko obetovali pre zvesť evanjelia. Niektorí z nich prišli o najbližších, o vlasť, o slobodu, o zdravie, ba aj o život. A to preto, že evanjelium a služba Pánovi Ježišovi Kristovi postavili nad všetko. Dnes je čas obetovať svoje osobné presvedčenie o očkovaní, aby ste mohli vykonávať duchovnú službu tým, ktorí Vám boli zverení a do ktorej Vás povolal Pán a naša drahá evanjelická cirkev. Veríme, že Vám toto povolanie bude za to stáť. V opačnom prípade to bude asi najnezmyselnejší obraz dnešných dní: duchovný, ktorý pre svoje odmietanie očkovania nebude môcť slúžiť, tým, ktorí mu boli zverení. Evanjelická cirkev bude prinútená v zmysle zákona na takúto situáciu odpovedať z pozície zamestnávateľa.

Bratia a sestry, očkovanie vnímame ako účinný spôsob prekonania pandémie a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov evanjelickej cirkvi. V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti so stavom verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar.

              Nežijeme ľahkú dobu, ale jednu istotu máme. Nie sme v tom všetkom sami. Hradom prepevným je nám Boh Jákobov, ktorý nás neopúšťa ani v temných údoliach dnešného sveta. Buď Mu za to vďaka, že On nás verne potešuje a posilňuje v každom čase.

Bratislava 25.11.2021 (www.ecav.sk)

 

Služby Božie:

28.11.2021 - 1. adventná nedeľa

 9:30 Lučivná (OP režim) - služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej

11:00 Mengusovce (OP režim) - služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej

 

5.12.2021 - 2. adventná nedeľa

 9:30 Lučivná (OP režim)

11:00 Mengusovce (OP režim)

14:00 Štôla (OP režim) - služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej


Advent

Advent je v evanjelickej cirkvi začiatkom cirkevného roka. Začína sa prvou adventnou nedeľou. Počas tohto obdobia si pripomíname vtelenie Božieho Syna Ježiša Krista a Jeho príchod, zároveň sa pripravujeme na Jeho druhý zasľúbený príchod na svet.

Slovo „advent“ pochádza z latinského adventus a znamená „príchod“. Prvé začiatky slávenia adventu sa objavujú koncom 4. storočia v južnej Gálii a Španielsku. Kresťania svätia tento sviatok od roku 480, v 6. storočí bol už stálou súčasťou cirkevných kalendárov.

Orleánska synoda v 11. storočí určila, že doba adventu bude trvať štyri nedele. Symbolom týchto nedelí sa neskôr stal adventný veniec so štyrmi sviečkami. Pôvodne bol veniec používaný pri pohanských obradoch svetla, ktoré sa slávili v decembri. Kresťania prevzali symbol venca z tejto tradície, dali mu však nový obsah. Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva.

Časom sa menil aj symbolický význam sviec. V určitom období symbolizovala jedna svieca prorokov, druhá miesto narodenia Ježiša Krista - Betlehem, tretia svieca pastierov a štvrtá anjelov. V 8. storočí sa symbolika sviec posunula. Adventné nedele symbolizovali štyri stavy, ktoré predpovedali Kristov príchod: patriarchov, sudcov, kráľov a prorokov.

Advent je pre nás zároveň prípravou na Vianoce. Na to, aby sme si pripravili srdcia na Pánov príchod, vyzýval už Ján Krstiteľ. V evanjelických kostoloch býva v tomto období prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej aj každú nedeľu. Konajú sa služby Božie v strede týždňa, tzv. roráty. Medzi treťou a štvrtou adventnou nedeľou býva v evanjelických cirkevných zboroch modlitebný týždeň.

V kostoloch je fialové chrámové rúcho. Fialová je farbou dôstojnosti, vážnosti, ale aj tajomstva a mystiky. Tmavšie odtiene fialovej vyjadrujú túžbu po svetle, večnom živote. Vyvrcholením adventu je Štedrý večer.

Nie je zvykom konať v advente zábavy, svadby či bály. Advent nie je obdobím pôstu, ako je to pred Veľkou nocou, ale radostným obdobím, ktoré vyvrcholí Vianocami. Adventný čas je príležitosťou na to, aby človek spomalil svoje životné tempo a zamyslel sa. Veriaci ďakujú Bohu za Jeho milosť a splnené zasľúbenia. V evanjelických kostoloch sa spievajú oslavné piesne, plné túžby a očakávania príchodu Božieho Syna.

 

Advent očami Novej zmluvy

Používanie slova parúzia (parousia, gr. – príchod) na označenie príchodu Ježiša Krista v mesiášskej sláve vniká do prvotného kresťanstva od Pavla. Myšlienka parúzie, t.j. druhého príchodu Ježiša Krista, patrí k prapôvodným súčastiam tradície o Ježišovi Kristovi. V evanjeliu podľa Marka v trinástej kapitole nachádzame opis znamení, ktoré sa budú diať tesne predtým, ako príde Pán Ježiš druhýkrát na tento svet. Predpovedané sú zemetrasenia, vojny, hlad, ale aj iné katastrofy.

Očakávanie druhého príchodu Ježiša Krista malo pre prvotnú cirkev centrálny význam. Pavol, rovnako ako Ježiš Kristus, odmietal ľudské vypočítavanie dátumu parúzie. Pavol si myslel, že s väčšinou svojich čitateľov sa jej dožije. Podobne je to v listoch Jakuba, Petra a Júdu. Najmä v 1. Petrovom liste je živé očakávanie parúzie. Veriaci majú túžobne očakávať príchod Božieho dňa, lebo ten príde nečakane, „ako zlodej“.

Zjavenie Jána je naplnené horúcou túžbou po parúzii. V štrnástej kapitole Zjavenia vo veršoch 14 – 20 a v 19 kapitole, vo veršoch 11 – 16 nachádzame veľkolepé opisy parúzie. Z evanjelia podľa Jána sa dozvedáme, že Pán Ježiš dáva svojím nasledovníkom závdavok večného života už v súčasnosti.

Podľa Novej zmluvy je druhý príchod Ježiša Krista bodom, na ktorom sú dejiny prekonané večnou Božou vládou. Zmyslom novozmluvnej myšlienky parúzie je, že má byť vyriešené napätie medzi nenaplnenosťou a zavŕšením, medzi týmto a budúcim svetom, medzi nádejou a tým, čo už máme, vierou a videním, tým, čo je skryté a tým, čo je už zjavné, a predovšetkým, že to rozhodujúce pre vyriešenie tohto napätia sa v Ježišovi Kristovi už uskutočnilo.