OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.07.2024 15:43:26 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

História zboru‚ kostola a zvonice
  
 
 
 
 
 História mengusovského zboru a kostola...
 

( Dielo naších otcov zachovaj nám Pane ) 

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce patrí medzi tie zbory pod našimi prekrásnymi Tatrami, kde sa semienko reformácie ujalo hneď od jej počiatku. Reformácia tu našla dobrú pôdu, nakoľko tu boli živé husitské tradície. Na sneme v Spišskej kapitule r.1545 prijal celý Spiš "nové náboženstvo".

Následkom toho sa reformačné evanjelické vierovyznanie rozšírilo aj do našich končín. Prijímali ho celé dediny a mestečká a preto aj kostoly, v ktorých sa Božie slovo káže, sa stávajú evanjelickými.

Počas protireformácie je v r.1673 kostol sv. Tomáša evanjelikom nasilu odobraný a zač. r.1710 ho zapadnutím Rákocziho slávy definitívne strácajú, aj keď v dedine je len jedna katolícka rodina. Mengusovce prestávajú byť matkocirkvou a farár Mikuláš Máday odchádza na uprázdnenú batizovskú kňazskú stanicu. Mengusovčania sa v tom čase zhromažďovali potajme a po Tolerančnom patente (r.1781) sa v zime stretávajú v Sedliakovej starej izbe a v lete v Sedliakovej stodole.

V Mengusovciach bola postavená drevená škola v roku 1790, prestavaná bola v roku 1831 a v roku 1888 bola postavená murovaná evanjelická škola (dnešná škôlka).

V r.1789 boli Mengusovce pričlenené ku batizovskej artikulárnej cirkvi ako fília spolu so Štôlou. V r. 1794 so zvolením zemepána Mariássyho si Mengusovčania postavili na obecnom pozemku v strede obce drevenú modlitebňu (na jej mieste stojí dnes zvonica) so štyrmi oblokmi, jednými dverami, v ktorej mali dva chóry, štvorregistrový organ, oltár zdobený obrazom Ukrižovaného Krista a kazateľnicu s nápisom „Káž slovo Boží“. Po 22 rokoch kostol rozšírili a naň postavili malú vežičku, keďže Mariássovci darovali zvony. Po štyridsiatich rokoch sa drevený kostolík na starých základoch začína búrať a preto sa Mengusovčania rozhodli vyhlásiť zbierku a postaviť nový chrám Boží. V r.1801 žije v Mengusovciach 305 evanjelikov. V historických dokumentoch spracovaných p. učiteľom Jánom Michalkom čítame, že v r.1825 žije v Mengusovciach 349 obyvateľov, 55 rodín a všetci sú evanjelici. Stavba kostola je teda vecou celej dediny. V r.1831 je v Mengusovciach už 357 evanjelikov. Základný kameň je položený 27.mája 1838, v nedeľu po Vstúpení.

 

Časť z uloženej zakladacej listiny znie takto: "S vdečnosti proti Pánu Bohu, který nám posávad pomáhal a y buducne pomáhati bude a nákladom y pomocú štedrou Jeho Excelencyi ... Mariassy Andráše...pod Farářem Ondrejem Scultéty,Rectorem Jánem Solcz, Kurátorem Jánem Skokan,Kostelníkem Ondřejem Gay, pod rychtařstvím Pavla Vechter, pod Bergeřstvím Jána Šándor, Jána Láska, Jána Alexaj budujúcim murárskeho mistra Jána Kirner z Popradu, v nádeji i budouceho štastlivého dokonáni tohoto začatého díla pritom našom predsevzatí, aby sme sa na tomto Bohu posviecenem mjeste spolu s našimi dítkami a nejdálšími potomky vzdelávali, klademe dnes 27.Maja roku MDCCCXXXVIII my Cyrkev Evanjelická Mengúsovská tento gruntovny kameň ku našemu novému Chrámu ve jménu Boha Otce y Syna y Ducha Svatého."

Na jeseň v r.1840 bol kostol dokončený a v nedeľu po Michale slávnostne posvätený podtatranským seniorom Michalom Wittchenom z Veľkej Lomnice. Kázeň mal miestny farár Ondrej Škultéty, ktorý pri tejto vzácnej príležitosti zložil aj dve nábožné piesne. Kostol bol postavený podľa Toleračných predpisov: z ohňovzdorného materiálu, bez veže, von z dediny, vchod obrátený k Tatrám. Veža bola postavená až v r.1885. Na oltári bol pôvodne obraz „Angelus“ - Premenenie Pána, z r.1781 od Michala Polónyiho, ale od roku 1940 je tento obraz za oltárom a terajší oltárny obraz Kristus v Getsemane od akademického maliara Alojza Pardubského z Prahy zakúpila evanjelická mládež z prostriedkov z divadelného predstavenia za 400 Kčs. Krstiteľnica spočiatku nebola, nadobudla sa až v roku 1869 z Popradu.V r. 1905 bol do Mengusoviec zakúpený terajší klasicistický organ, ktorý zhotovili Franz a Otto Riegerovci. V 70-tych rokoch bola vykonaná generálna oprava organu. Posledná generálna oprava organu prebehla začiatkom r. 2009. 

Evanjelický kostol je kapacitne najväčší kostol v obci a je situovaný v centre obce. V kostole sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná obetiam prvej svetovej vojny.

Ku storočnej pamiatke posvätenia v r.1940 bol kostol opravený z vnútra, obnovil sa oltár a kazateľňa a posviacku previedol dôstojný brat biskup Čobrda.

V r.1950 bol opravený cintorín na Kimbiarku, postavený bol plot i kríž, do základov ktorého bola uschovaná pamätná listina.

Matkocirkvou pre Lučivnú a Štôlu a samostatnou kňazskou stanicou sa Mengusovce stali znova až v r.1954 (po 244 rokoch), keď sa uznesením konventu ECAV v Batizovciach zo dňa 20.6.1948 odčlenujú Mengusovce od Batizoviec. Zbor má v tom čase 650 duší a horlivo spravuje a opatruje zverený chrám a cirkevné budovy, ťažko ale s láskou nadobudnuté dedičstvo otcov.

Dnešná budova fary bola postavená za účinkovania a za veľkej obetavosti brata farára Ivana Tótha, pôvodne ako rodinný dom, pretože cirk.zbor nedostal od politickej vrchnosti povolenie postaviť faru. V r.1967 bola fara cirkevným zborom odkúpená. Počas služby sestry farárky Dariny Basarikovej bola fara upravená do dnešnej podoby.

Ďalšia obnova chrámu Božieho prebehla v r.1972 a slávnostnú posviacku za hojnej účasti širokej verejnosti vykonal 22. októbra gen. biskup prof. Dr. Ján Michalko.

Pred 150.výročím pamiatky posvätenia chrámu Božieho bola znova prevedená obnova kostola a maľba interiéru kostola. Posviacku vykonal 7. októbra 1990 brat biskup VD dr. Július Filo.

Posviacka opravenej kostolnej veže sa konala 19. septembra 1993 dôstojným bratom biskupom Pavlom Uhorskaiom.

K 170.výročiu pamiatky posvätenia chrámu Božieho boli v roku 2009 na kostole nanovo prevedené klampiarske práce a bol vyhotovený plot okolo budovy škôlky a kostola. V roku 2010 bol obnovený náter strechy kostola a zvonice. Na tento náter bola zborovým konventom vyhlásená zbierka.

V roku 2011 boli vymené drevené schody na kazateľnicu za nové.

V roku 2014 pri príležitosti 60.výročia osamostatnenia cirk. zboru bol zasadený gen. biskupom Milošom Klátikom, kňazmi a členmi cirk. zboru v parku pred kostolom strom reformácie.

                   

V roku 2021 bola na farskom úrade vymenená stará eternitová strecha za novú plechovú. Na tento účel bola zborovým konventom vyhlásená zbierka.

Náš cirkevný zbor počíta k 31. 12. 2021  -  474 členov (193 z Mengusoviec, 142 z Lučivnej a 139 zo Štôly).

 

 

Duchovní pastieri a funkcionári

Za prvého farára pôsobiaceho v našom cirkevnom zbore môžeme považovať Štepána Třebnického. Z evanjelickej kanonickej vizitácie a knihy "Batizovce v zrkadle dejín" sa dozvedáme aj iné zachované mená mengusovských kňazov: Juraj Roxer (1661-1686 a 1673-1688 súčasne aj ako ev. farár v Lučivnej), Juraj Ocsoviny (1686-1706), Mikuláš Máday (1708-1710), batizovských kňazov, pod ktorých od r 1710 patrili Mengusovce: Mikuláš Máday(1710-1751), Juraj Sartoris (1752-1760), Juraj Eger (1760-1790), Ondrej Thais (1790-1798), Juraj Okruczky (1798-1808), Ondrej Škultéty (1808-1843), Daniel Dianiška (1843-1863), Andrej Dianiška (1864-1879), Ondrej Bartal (1879-1926), Ján Bartolomej Fábry (1926-1936), Pavol Sokol  (1936-1938), Július Homola (1939-1940), Ondrej Šimek (1941-1949). O kultúrne pozdvihnutie cirkevného zboru a obce sa v tomto období zaslúžil aj kantor a učiteľ Ľudovít Manco.

Vyslaním Biskupského úradu v roku 1949 je za administrátora a od 1954 za riadneho mengusovského farára inštalovaný brat farár Gedeon Mohr. V r.1958 sa zborovým farárom stáva brat farár IvanTóth, v r.1972 sa slávi slávnostná inštalácia brata farára Jána Pavloviča, prvou ženou - farárkou v Mengusovciach sa v r.1980 stáva sestra farárka Darina Basariková, v priebehu rokov 2001-2004 je v zbore sestra farárka Ľubomíra Mervartová. V rokoch 2005-2011 je naším duchovným pastierom sestra farárka Lenka Janotková. Od novembra 2011 do júla 2012 je zbor administrováný br.farárom Stanislavom Balocom. V poradí siedmym farárom v Mengusovciach (od osamostatnenia od Batizoviec) sa v rokoch 2012 - 2022 stáva brat farár Tibor Molnár. Od septembra 2022 je zbor administrováný br.farárom Stanislavom Balocom zo Štrby. Od septembra 2023 sa naším duchovním pastierom stáva sestra farárka Emília Velebírová.

 

Náboženstvo v Mengusovciach:

Rok

Počet evanjelikov

Počet katolíkov

1693

180

?

1700

188

26

1712

180

?

1752

438

1

1780

230

39

1798

291

52

1801

305

1

1805

438

1

1825

349

0

1831

357

0

1832

328

65

1842-43

385

52

1864

345

42

1868

301

0

1880

374

65

1881

374

65

1885

369

65

1890

358

68

1900

313

67

1903

403

28

1910

294

55Náboženstvo v Mengusovciach po roku 1991 :

Rok

Rímsko-

katolícke

Grécko-

katolícke

Evanjelické

a.v.

Právoslávne

Bratská jednota Baptistov

Bez vyznania

Nezistené+iné

SPOLU

1991

204

4

274

---

---

16

65

563 ľudí

2001

 280

3

228

2

22

34

10

579 ľudí

2011

303

1

221

3

14

52

44 + 3

641 ľudí

2021

266

13

193

0

?

112

?

685 ľudí

 

 

Náboženstvo na Slovensku  (v %) :

Rok

Rímsko-

katolícke

Grécko-

katolícke

Evanjelické

a.v.

Právoslávne

Reform.

kresťania

Bez vyznania

Nezistené

 

Ostatné

 

1939

73,6

6,9

14,6

?

0,5

?

?

-

1950

76,2

6,5

12,9

0,2

3,2

0,3

0,1

-

1991

60,4

3,4

6,2

0,7

1,6

9,8

17,4

-

2001

68,9

4,1

6,9

0,9

2

13

3

-

2011

62

3,8

5,9

0,9

1,8

13,4

10,6

-

2021

55,8

4

5,3

0,9

1,6

23,8

6,5

2,1

2031

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 História mengusovskej zvonice          
                                                                                                              

V r.1794 so zemepánskym zvolením a župným súhlasom si postavili Mengusovčania na obecnom pozemku, poniže dediny, na dnešnom Kostolisku drevený kostolík so štyrmi oblokmi, jednými dverami, dvoma chórmi, štvorregistrovým organom, oltárom zdobeným obrazom Ukrižovaného Krista a kazateľnicou s nápisom „Káž slovo Boží“. To sú slová z kanonickej vizitácie z 3.júla 1805, ktorú vykonal superintendent Samuel Nikolai. V r.1816 kostolík rozšírili a postavili naň vežičku, kedže Mariassovci darovali Mengusovčanom dva zvony. Po 40-tych rokoch sa drevený kostolík na starých základoch začína búrať a preto Mengusovčania začínajú stavať nový murovaný kostol,... Rozlúčku so starým dreveným kostolom mal štrbský farár Ján Droppa. Večeru Pánovu prisluhoval posledný raz v starom kostole prítomným farárom spisovateľ a kazateľ Ondrej Šoltis z Matejoviec, rodák z Mengusoviec. Potom sa starý kostol zamkol a nový murovaný kostol (terajší) otvoril,...

Počas prvej svetovej vojny prišla mengusovská cirkev zrekvírovaním o jeden zvon. V Amerike bola preto usporiadaná zbierka, z ktorej sa v r.1932 dali v Brne vyhotoviť dva zvony (stredný a veľký zvon).

       Slávnostný dovoz zvonov - r. 1932.

Pôvodná stará zvonica bola postavená r. 1932, kedy boli biskupom slávnostne posvätené všetky tri zvony aj samotná zvonica.

   

Keďže zvonica bola otvorená a nízka, rozhodli sa Mengusovčania k neľahkej a dosť nákladnej práci. V roku 1979 od mája do septembra vykonali dielo v hodnote 60.000 Kčs vrátane elektrifikácie zvonov. Za tieto štyri mesiace pod obetavým vedením konseniora Tatranského seniorátu Jána Pavloviča odpracovali bez nároku na odmenu 1965 brigádnických hodín. Toto dielo bolo dňa  4. októbra 1981 slovom Božím a modlitbou posvätené dôst. br. gen.biskupom dr. Jánom Michalkom za hojnej účasti domácich, ale i zblízka i zďaleka zhromaždených veriacich.

Posledná oprava bola v r.2005, kedy prebehla nová elektrifikácia zvonov, a bolo vymenené srdce malého zvonu.

Vo zvonici sa nachádzajú tri zvony:

Malý zvon - Umieráčik, ktorý pochádza ešte zo starého dreveného kostola a je darom Andreja Mariássyho. Má váhu 80 kg a priemer 47 cm. Na čelnej páske je napísané: FUTIT ME JOSEPH CHRISTELLY NEOSOLII AO 1816. Na drieku je nápis: EXCELL: AC: ILLUSTRIS GENERALIS L. HARO AND: MARIASSY EVANG: MENGUSFAL. COMUNITATI PIA LIBERALITATE. Zvon má drevenú korunu.

Veľký zvon má priemer 98,5 cm. Na čelenke je nápis firmy: ULIL R. MANOUŠEK V BRNE. Na drieku je obraz dr. M. Luthera a pod ním nápis: HRAD PREPEVNÝ JEST PAN BUH NAŠ.

Stredný  zvon má priemer 88 cm, na čelenke nesie tiež nápis firmy. Na drieku je obraz M. J. Husa a pod ním: DNES USLYŠELI  BY STE HLAS JEHO, NEZATVRZUJTE SRDCI SVÝCH.

Na veľkom a strednom zvone je lemovacia páska: NADOBUDLA EV. A. V. F. CIRKEV V MENGUSOVCIACH  R. 1932 ZA FARÁRA  J. FABRY, UČ. Ľ. MANCO,  KUR. J. ŠANDOR,  K. J. ŠALING. Koruny obidvoch zvonov sú železné, okrúhle, patentné.

      

 


Zdroje: 

Kronika CZ ECAV Mengusovce, Vznik a história obce Mengusovce, Cirkevné listy 03/1982, Batizovce v zrkadle dejín - M.Soják a kolektív, Štatistický úrad SR, www.stola.sk, Ján Michalko - Historická kronika Mengusovce

Spracoval a zostavil:  Jaroslav Stromko (ver.09/2022)