Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 04.06.2020 12:40:20 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel pri návšteve Služieb Božích v našich chrámoch :

➡️ Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, žiadame, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na Službách Božích, naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.

➡️ Vstup do kostola je dovolený iba s rúškom, alebo iným zakrytím dýchacích ciest.

➡️ Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky, alebo používajte jednorázové rukavice.

➡️ Do lavíc si sadnite na vyznačené miesto v každej druhej lavici. Členovia jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici.

➡️ Veriacim nad 65 rokov odporúčame sedieť v prvých laviciach.

➡️ Zákaz podávania si rúk! Schádzať aj rozchádzať sa budeme bez vzájomného podávania si rúk, taktiež aj bez podávania rúk kňazovi pri východe z chrámu.

➡️ Používajte výlučne vlastný spevník.

 

Služby Božie:

7.6.2020 - Svätá Trojica

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

14.6.2020 - 1. nedeľa po Svätej Trojici

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

21.6.2020 - 2. nedeľa po Svätej Trojici, Deň otcov

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

28.6.2020 - 3. nedeľa po Svätej Trojici

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

29.6.2020 - Sviatok apoštolov Petra a Pavla

15:30 Štôla

17:00 Lučivná

18:30 Mengusovce

 

5.7.2020 - Sviatok Cyrila a Metoda, 4. nedeľa po Svätej Trojici

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

 

Usmernenie Zboru biskupov ECAV pre cirkevné zbory ECAV

k 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení v boji s koronavírusom

 

 

10. marca 2020 vydalo Predsedníctvo ECAV usmernenie, v ktorom oznámilo, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí. Toto rozhodnutie sa týkalo aj konania našich Služieb Božích a ďalších obvyklých typov našich stretnutí či mimoriadnych podujatí, a to až do odvolania. Rešpektovali sme ho, z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí.
6. máj 2020 je tým dňom, kedy hlavný hygienik SR opäť povolil slávenie bohoslužieb a my sa, hoci s opatreniami, môžeme vrátiť do našich zhromaždení.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené, Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),


- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,


- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,


- vhodne zohľadniť počet a dĺžku spievaných piesní,


- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,


- zo Služieb Božích úplne vylúčiť tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,


- usporadúvať v nedeľu osobitne Služby Božie pre starších ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,


- ak to okolnosti vyžadujú – hlavne v početnejších cirkevných zboroch, usporiadať i viacero Služieb Božích, aby každý mal možnosť zúčastniť sa. Podľa vlastného uváženia prosíme nájsť vhodný spôsob, ako zabezpečiť konkrétnu skupinu osôb, ktoré sa zúčastnia Služieb Božích,


- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,


- pred prisluhovaním Večere Pánovej si musí prisluhujúci dezinfikovať ruky. Oplátku treba podávať na ruku, namiesto kalicha treba použiť jednorazové poháriky. Vzhľadom na to, že táto forma nemá v našej cirkvi tradíciu, treba zhromaždenie vhodným spôsobom vo vlastnej réžii inštruovať o spôsobe, ako komunikanti oplátku a víno príjmu. Alternatívu intikciou nedoporučujeme, z hľadiska toho, že nie je možné plne vylúčiť zdravotné riziko tohto spôsobu. K obvyklému sláveniu Večere Pánovej sa vrátime až po úplnom vrátení sa situácie do normálu,


- ruky na záver sa nepodávajú,


- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,


- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať Služby Božie a iné podujatia v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), prípadne využiť možnosť audio a video prenosu Služieb Božích do exteriéru,


- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a predchádzať združovaniu,


- pohreby či svadby podľa vlastného zodpovedného uváženia pripravovať tak, aby boli pri nich dodržiavané platné hygienické pravidlá.
Dĺžka kázní a príhovorov už nemusí byť radikálne obmedzovaná, ale stále odporúčame zohľadňovať konkrétnu miestnu situáciu,


- podujatia pre deti či mládež podľa vlastného zodpovedného uváženia pripravovať tak, aby boli pri nich dodržiavané platné hygienické pravidlá a aby pre deti či mládež nevznikla riziková situácia.

     Bratia a sestry, tešíme sa z ďalšieho uvoľnenia opatrení, ktoré nám umožňujú opäť konať naše Služby Božie a podujatia. V láske Vás vyzývame a povzbudzujeme, aby ste sa vrátili do svojich zhromaždení a konali ich, s dodržiavaním zverejnených usmernení.

     Vzhľadom na to, že naše cirkevné zbory sa líšia počtami a vekovým zložením členov, dispozíciou chrámov a ich okolia, časovými možnosťami a mnohými ďalšími faktormi, ktoré tvoria miestnu situáciu cirkevných zborov, nie je možné vydať jedno univerzálne usmernenie pre všetkých a pre všetky prípady, ktoré môžu nastať. Prosíme Vás, aby ste boli Vy sami zodpovední, pružní a prijímali správne rozhodnutia pri organizácii Vašich Služieb Božích a ďalších typov stretnutí.

     Pamätajme na to, že nebezpečenstvo šírenia koronavírusu nie je ešte úplne zažehnané. Modlime sa za predstaviteľov štátu a príslušné verejné autority, aby boli múdri pri riešení prebiehajúcej zložitej situácie. Buďme si stále blízki pomocou chorým, starším, osamelým, izolovaným. Solidarizujme sa s rodičmi, ktorí doma vyučujú svoje deti, s tými, ktorí stratili prácu či stabilný príjem, či s tými, ktorí sa dostali do zložitých životných situácií. Buďme trpezliví, ohľaduplní a jednotní. Práve teraz nanovo objavujme silu spoločnej bohoslužby, modlitieb, vzývania nášho, v Ježišovi Kristovi verného, milujúceho a mocného Boha.

     Pane Ježiši Kriste, buď so všetkými nami!

     Vaši v Pánovi,

     Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

     Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

     Peter Mihoč, biskup VD ECAV

TOPlist